lördag, september 18, 2010

Vänsterpartister störde SD-möte

Två riksdagskandidater från Vänsterpartiet deltog i sabotaget mot Sverigedemokraternas torgmöte i torsdags. Oacceptabelt, tycker partiledaren Lars Ohly (V).

Störningen av Jimmie Åkessons (SD) tal på Sergels torg har fördömts av samtliga riksdagspartier. Ändå deltog flera vänsterpartister aktivt i sabotaget.

Dror Feiler – som står på plats nio på Vänsterpartiets riksdagslista – spelade vuvuzela och skrek i en megafon.

– Jag tror att det är viktigare att försvara demokratin än att Jimmy Åkesson ska njuta full frihet på ett okommenterat sätt, säger Feiler till DN.

Enligt honom var flera partikollegor på plats, bland annat Francisco Contreras som kandiderar till riksdagen på plats sju.

Partiledaren Lars Ohly (V) är kritisk:

– Min uppmaning är – framför allt till vänsterpartister – att inte ställa upp på den typen av manifestationer som stör möten. Jag tycker att man ska få hålla möten i Sverige. Om man inte respekterar andras rätt att hålla möten blir det svårt för andra att respektera vår egen rätt att göra det.

Kommer du att ta dina partivänner i örat?

– Ja. Det är mitt privilegium som partiledare att få göra det.

Källa:http://www.dn.se/nyheter/valet2010/vansterpartister-storde-sd-mote-1.1172876

måndag, september 13, 2010

Våga vara OTROGEN nu, om 20 år är det för sent!

Våga vara OTROGEN!
Ta ställning för Österåkers Framtid den 19:e september!
Föreningen Österåkers Framtid tar ställning!

Jag uppmanar alla i Österåkers kommun att ta ställning för vad föreningen menar är en framtid i Österåker i samklang med invånarna, den unika naturen och miljön genom en riktad kampanj i lokaltidningen inför valet den 19:e september.

Jag är trött på politiker som inte tar ett ansvar och oengagerat fattar beslut efter beslut som risker förvärra situationen avseende skolor, barnomsorg, trafiken, samhällsservice och inte minst avseende den kraftigt planerade exploateringen.

Jag är också trött på att man hellre lyssnar på exploatörer och konsultbolag än på vad invånarna vill med Österåker. Att bo och leva i Österåker är unikt, jag förväntar mig av våra politiker att Österåker skall växa i samklang med vår unika natur och miljö.

Jag uppmanar er att fundera på vad de politiska partierna vill med vårt Österåker och hur deras officiella program stämmer överens med den verkligheten vi har.

Lokalpolitik är mer av ett samförstånd, en närhet till kommunens invånare. Är detta ett tillstånd som råder i Österåker idag?

Våga vara OTROGEN!

"Vill vi ha det så här om 20 år?
Nedanstående baseras på kommunens antagna Översiktsplan samt därefter
tillkomna politiska viljeyttringar från kommunledningen (m) med stöd av centern,
folkpartiet, kd och Österåkerspartiet.
Socialdemokraterna säger inte emot. Hänsyn är tagen till utglesningsfaktorn och att i villaliknande områden bor i snitt 2,5 personer och i förtätningar 2,25. Österåker ökar från 40 000 invånare idag till dryga 60 000 om 20 år!

Således Ljusterö 400 lgh 1 000 personer, Östanå, Roslags Kulla 400 lgh 1 000 personer och Wira Spånlöt/Armada 40 lgh 100 personer, Björkhaga (pågår) 150 lgh 375 personer, Luffarbacken (återstår) 60 lgh 135 personer, Bergsätra västra 60 lgh 135 personer Åkersberga centrum 3 000 lgh 6 750 personer, Täljö, Gottsunda, Näs 4 000 lgh 10 000 personer, Svinninge-Svartgarn (omvandling ca) 700 lgh 1 750 personer,Övriga omvandlingsomr. 50 avstyckn/år 1 000 lgh 2 500 personer.

En ökning med litet drygt 23 000 invånare. Därför kommer jag och många att vara
otrogna på valdagen och byta parti." skriver Stefan Cronberg Österåkers Framtid
kommunstyrelseordförande (M) 1977-88)

söndag, september 12, 2010

Mina hjärtefrågor i kommunal-och landstingsvalet.Jag vill skapa möjligheter för kommuninvånare, som saknar egen dator och/eller datorkunskap till information och kommunikation för ett interaktivt deltagande i den kommunala demokratin.
• Stärka kommuninvånarnas delaktighet genom en interaktiv kommunal hemsida och talsyntes för synskadade med möjlighet att lyssna på kommun- och lokala gratistidningar.
• Det påstås pågå ett pensionärsuppror för rättvis skatt. En skatteorättvisa mellan löntagare och pensionärer, som vi inte kan acceptera.
• Sverige är det enda landet i världen där pensionärer betalar mer skatt än de yrkesaktiva!
• Vi ingick inte i fempartiöverenskommelsen ( S + "alliansen") om det nya premiepensionssystemet med allt vad den innebär. Bl.a. den s.k. "bromsen" som innebär sänkt pension bl.a. i år med 3 %!
• I vår kommun Österåker finns det en sexpartiöverenskommelse, som innebär att vi inte får delta i de kommunala nämnderna och styrelserna, som revisorer eller som nämndemän/lekmannadomare. Idag finns 9 partier i kommunfullmäktige, efter valet kanske 11, vilka ska då uteslutas från deltagande i nämnder etc.?
• Underlaget att för 10 år sedan överföra/”låna” 257 miljarder från AP-fonderna till staten var otillräckligt. Vi tycker inte att resterande skuld på 93 miljarder ska betalas. För att stärka AP-fonderna bör man överföra PPM-avgiften till inkomstpensionen och slopa bromsen. Dessutom har ju staten lånat 120 miljarder till jobbskatteavdraget, som inte har skapat nämnvärt med nya jobb.
• Pensionärer skulle konsumera mer om de fick ökad köpkraft i förhållande till de yrkesaktiva.
• Satsa så att välfärden fördelas till alla medborgare och inte gynnar lyxkonsumtion och övervinster.
• En liten hemtjänst avgift behövs för att motverka överbruk, men alla ska ha råd. Hemtjänstsystemet bidrar till att kommunerna monterar ner sitt tjänsteutbud. Blir kostnaden högre om man använder den kommunala tjänsten än om man utnyttjar RUT-avdraget, då minskar efterfrågan och kommunen kanske tar bort tjänsten? Men det riktigt orimliga ligger i att det bara är personer som har en viss inkomst som kan dra full nytta av avdraget för hushållsnära tjänster. Risken finns då att de med låga pensioner varken kan få privat eller kommunal hemtjänst. Skattepengarna går till subvention i stället för till hemtjänst. Vi vill ha en behovsprövad hemtjänst till låg kostnad.
• Lagen ålägger Österåkers kommun ansvar för vissa områden ex. brist på platser för särskilt boende.
• Därutöver har kommunen ett ansvar för omfördelning av resurserna så att de kommer alla invånare till del.
• Enligt prognoser kommer det att dröja kanske fem-sex år innan pensionerna åter är tillbaka på den nivå som gällde förra året 2009. Under denna period då pensionärerna får sänkta pensioner torde löntagarna fortsatt få en viss löneökning. Den ¬ekonomiska klyftan kommer därför kraftigt att vidgas ytterligare mellan generationerna. Vi riskerar att få ett generationskrig!
• Privatiseringar är ett ideologiskt villospår som inte gynnar medborgarna. Den s.k. "valfriheten" har blivit på producenternas villkor. Uppdelningen på många utförare har skapat ineffektivitet och kaos. Skräckexempel är tågtrafiken och elmarknaden.
• Kommuner och landsting måste samarbeta vad gäller primärvård, sjukhusvård och äldreomsorg.
• Vårdval blir hälsoval vid rödgrön valseger.
• Behoven styr vården. Av var och en efter förmåga till var och en efter behov!
• Hälsoinriktat och förebyggande
• Förstärk landstingsvården
• Distriktssköterskans roll bör återupprättas
• Solidariskt ersättningssystem.
• En rödgrön seger i landstingsvalet i september innebär stora förändringar för den som söker sig till primärvården. Efter två år med ett misslyckat och hårt kritiserat Vårdval Stockholm sätts nu folkhälsan och det hälsofrämjande arbetet i fokus. Ett viktigt krav från Vänsterpartiets sida i den rödgröna modellen, är att kompetensen hos vårdens olika yrkesgrupper ska tas tillvara bättre än idag. Det gäller inte minst kvinnodominerade vårdyrken som distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor. Det ska också finnas möjlighet att profilera sig gentemot olika grupper som diabetiker och astmatiker.
• Vi föreslår också att vårdenheter i landstingets egen regi ges möjlighet att övergå i så kallade intraprenader, med större självbestämmande för personalen. Men framför allt ska den landstingsdrivna vården få de resurser den behöver för att göra ett bra jobb.
• Underlätta för äldre att bo kvar i sitt hem i kommunen så länge som möjligt.
• Upprätta ett särskilt Äldrecentrum för att samordna alla äldrefrågor.
• En Äldrevårdscentral (ÄVC) ska kunna erbjuda de som är 65+ att lista sig där för all slags hälso- och sjukvård utöver akutvård som kräver
akutsjukhusets resurser. Den kan även vara remissinstans för multisjuka äldre som tar mycket tid och resurser i anspråk på en vanlig husläkarmottagning. ÄVC kan även ha anknytning till äldreforskning. Även hemsjukvård och ansvaret för de medicinska insatserna i övriga omvårdnadsboenden kan ingå i ÄVC.
• Stoppa privatiseringen av vård- och äldreomsorg. Privata vinstdrivande bolag som tagit över vård, äldreomsorg och andra välfärdstjänster har sparat in på både personal och kvalitet - utan att det har blivit billigare för vårdtagarna.
• Kompetensutveckla och förbättra villkoren för de anställda inom omsorgen.
• Förbättra arbetsklimatet och minska tidspressen i hemtjänsten.
• Kommunen måste ta sitt ansvar för att de äldre som behöver sjukhemsplatser och hemtjänst ska få det de är beviljade till enligt sociallagen.
• Fler avlastningsplatser, utbildning och rekreationsmöjligheter för vårdande anhöriga behövs.

måndag, september 06, 2010

VÅGA VARA OTROGEN PÅ VALDAGEN!

VÅGA VARA OTROGEN PÅ VALDAGEN!

Den moderatledda majoriteten (M, FP, C, Kd och Österåkerspartiet) i Österåker vill bygga ut kommunen till 60 000 invånare fram till 2030, idag är vi 40 000. Socialdemokraterna ger i stort sett samma budskap.

Vill Du att Österåker ska byggas ut i samklang med kommuninvånarnas intressen och inte låta sig styras av exploatörerna, byggarna, konsulterna och markägarna?
Vill Du att Österåker även i framtiden ska behålla en god boendemiljö och inte styras av politiker som vill bygga för 20 000 nya kommuninvånare på 10-15 års sikt? Mer än 50 detaljplaner är under bearbetning.
Vill Du att våra skolor och dagis ska få rimliga resurser framför fortsatta skattesänkningar?
Vill Du att vi ska få behålla tillgången till natur och öppna landskap? Projektet Västra Kanalstaden tar bort den sista sammanhängande tätortsnära jordbruksmarken och den ”gröna lungan” från Skånsta över Grandalen och sjöarna försvinner i projektet nordost om Valsjön.
Vill Du att kommunen aktivt ska verka för att få fram nya hyresrätter så att våra barn och barnbarn kan få bo kvar i kommunen?
Vill Du att trafikinfarkten på 276:an genom Åkersberga ska lösas före fortsatt utbyggnad? I dag planeras för närmare 1 500 nya bostäder öster om tunneln: Margretelund (400), Ljusterö (400), Östanå - Roslags Kulla (400), Bergsätra västra (70). Björkhaga och Luffarbacken tillkommer med dryga 200.
Vill Du att den unika och kulturhistoriska miljön kring Östanå, Roslags Kulla och Wira räddas från planerad hårdexploatering?
Vill Du att kommunen ska driva en aktiv och näringslivsvänlig politik för de företagare som redan finns här? Inte hota med expropriering när man inte kommer överens?

HÅLLER DU MED?

Ta då reda på vad ditt ”vanliga” kommunala parti står för.

FÖRENINGEN ÖSTERÅKERS FRAMTID

Föreningen Österåkers Framtid, en partipolitiskt obunden förening som bildades i protest mot den moderatledda alliansens storskaliga utbyggnadsplaner i vår vackra skärgårdskommun. En förening som alla Österåkersbor kan vara med i.

osteraker@osterakersframtid.se

Källa: http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gIssue=35&gTitle=&gYear=2010&gKey=3qthjt6n5nvjq7k9&gAvailWidth=1014&gAvailHeight=733&gInitPage=1&gHotspot=0