torsdag, maj 28, 2009

Dagens Arena | Vänster om!

Dagens Arena | Vänster om!: "SAP förklarar politikens uppdrag som att sätta människorna före 'det internationella kapitalet'. Vänsterpartiet vill i första hand försvara medborgarna mot byråkrati och stark centralstat. Det ena är ett gammalt socialistiskt förhållningssätt. Det andra ett klassiskt liberalt.

Socialdemokraterna inskärper att valet står mellan höger och vänster. De politiserar unionen på ett sätt som de tidigare har undvikit. Samtidigt leder Vänsterpartiets grundanalys till den uttalade slutsatsen att höger och vänster är betydelselöst i Europapolitiken. Alla europeiska partier är i varje fall samma ludd - utom Vänsterpartiet, som representerar den högre demokratin, den som kräver utträde för att infrias."

lördag, maj 23, 2009

EU-val 2009 | Vänsterpartiet

EU-kampanjens budskap och frågor.
Vårt huvudbudskap i valrörelsen är enkelt: vi är Sveriges mest EU-kritiska parti. Vi ska vara det självklara valet för den som är negativ eller starkt kritisk till EU, som är en odemokratisk struktur och hotar den svenska modellen. Vänsterpartiet ska vara motsatsen till detta, i ord och handling. Vår valkampanj ska både till form och innehåll spegla folkets kamp mot eliten.

EU-kritiken utgör själva stommen och huvudbudskapet i vår kampanj. Men i debatter, tal och texter kommer vi också att fylla på med ytterligare politik. De frågor som då ska lyftas fram är i första hand de som tas upp i valplattformen. Tre som kommer att vara särskilt viktiga är: - hotet mot kollektivavtalen - gubbväldet i EU - EU:s klimatpolitik måste bli rättvis

Övriga delar av valplattformen är givetvis också användbara. Här nedan följer ett antal av våra frågor formulerade som lätta oneliners som enkelt kan användas i debatter och liknande: *Försvara demokratin!
Så länge Sverige är med i EU gör vi vad vi kan för att påverka. Vi röstar emot förslag som ökar EU:s makt, men där makten redan är överförd tar vi ställning utifrån vår socialistiska, feministiska och ekologiska grundsyn.
*Bekämpa rasismen!
Vänsterpartiet kommer att tillsammans med den europeiska vänstern och andra politiska krafter, som värnar om demokratiska ideal och respekten för alla människors lika värde, bekämpa rasismens och intoleransens spridning i Europa.
*Bekämpa kontrollsamhället!
Vi står upp för medborgerliga fri- och rättigheter. På samma sätt som vi i riksdagen arbetar emot FRA-lagen arbetar vi emot att EU ska få utökade möjligheter att kontrollera människor med och utan medborgarskap som befinner sig inom EU:s gränser.
*Stärk de fackliga rättigheterna!
Vänsterpartiet kämpar för fackliga rättigheter och för den svenska kollektivavtalsmodellen som utmanas av EU-systemet med dess fördragsfästa högerpolitik. Vi vill samarbeta med vänsterkrafter och fackföreningar i hela Europa för att bekämpa social dumpning och stärka löntagarnas rättigheter.
*Arbeta för jämställdhet mot gubbväldet!
Vi arbetar för jämställdhet och mot diskriminering och förtryck. I samarbete med progressiva och feministiska krafter runtom Europa vill vi forma en politik som stärker jämställdheten.
*Bygg ut välfärden!
EU ska inte lägga sig i medlemsländernas välfärdspolitik. Förslag som hotar finansieringen av sjukvården måste dras tillbaka liksom idén om att det ska handlas med välfärdstjänster på samma sätt som det handlas med varor.
*Rädda klimatet!
Vänsterpartiet prioriterar klimatfrågan både nationellt och internationellt. Vi kommer att verka för överenskommelser och samverkan kring miljö- och klimatfrågor inom EU.
*Avskaffa jordbrukspolitiken!
EU:s jordbrukspolitik är dyr och byråkratisk. Vinnare är EU:s storbönder, förlorare är småbönder i tredje världen. Vi vill att jordbrukspolitiken ska styras nationellt och att
ekologisk produktion ska gynnas.
*Förändra regionalpolitiken!
Det allra mesta av budgeten för regionalpolitik ska föras tillbaka till nationell nivå. Hundratals miljarder kronor tar omvägen över Bryssel. Medlemsländerna betalar, men EU-byråkratin beslutar om hur pengarna används. Bedrägerierna är omfattande.
*Riv Fästning Europa!
Fästning Europa får allt högre murar. Vi arbetar aktivt för att humanisera EU:s asyl- och flyktingpolitik så att varje människa inom EU tillerkänns sina mänskliga rättigheter oavsett ursprung eller medborgerlig status.
*Bekämpa reaktionära krafter!
Vi tar strid mot fundamentalistiska lobbygrupper som försöker inskränka kvinnors rätt till abort och HBT-personers rättigheter.
*Bekämpa internationell brottslighet!
Vi vill ha ett utökat internationellt samarbete för att bekämpa grov brottslighet som människohandel, narkotikasmuggling och gränsöverskridande ekonomisk brottslighet. Arbetet bör ledas av Interpol i samverkan med de nationella polismyndigheterna.
*Stoppa EU:s militarisering!
Vänsterpartiet bekämpar EU:s militarisering och Sverige ska inte medverka i en anpassning till Nato. Om svensk trupp ska delta i internationella insatser ska dessa vara beslutade och ledas av FN.
*Upprätta en social alkoholpolitik!
Vi verkar för att möjligheterna att bedriva en restriktiv alkoholpolitik återupprättas. Denna ska bestämmas nationellt och bedrivas utifrån sociala grunder.

Vilket är Vänsterpartiets alternativ?
Vänsterpartiet ser samarbete mellan människor och stater över hela världen som en förutsättning för demokratisk utveckling och för att kunna bygga en framtid som präglas av fred, jämlikhet, solidaritet och hållbar användning av våra begränsade resurser. EU lever inte upp till de krav på folklig förankring, demokratisk styrning och öppenhet som måste genomsyra internationellt samarbete.

Vårt alternativ tar avstamp i kravet på en ny ekonomisk världsordning som motverkar utplundring av tredje världen, krig och stormaktspolitik. Internationell facklig kamp är en förutsättning för att skapa en progressiv ekonomisk utveckling som motvikt till de kapitalistiska stormakterna och de transnationella företagens makt. EU:s fördragsfästa kapitalism står i direkt motsättning till de solidariska lösningar på globala problem som är nödvändiga.

I Vänsterpartiets vision ska samarbetet vara öppet för alla Europas länder som uppfyller krav på demokrati och mänskliga rättigheter, och inte diskriminera länder och människor utanför Europa. Det finns inget fördrag som slår fast den politiska inriktningen. Samarbetet ska vara flexibelt och länderna avgör själva på vilka områden som de vill delta. Det finns ingen plats för en byråkrati med monopol på att lägga lagförslag eller en domstol som står över demokratin.

Länderna själva tar initiativ till beslut och under demokratisk kontroll ser till att de förverkligas. EU-parlamentet kan ersättas med en församling av ledamöter från de nationella parlamenten. Denna bör endast behandla gränsöverskridande frågor som miljö, sexslavhandel och skydd för löntagare. Vänsterpartiet vill stärka Europarådets roll i det europeiska samarbetet för utveckling av demokratin och försvar av de mänskliga rättigheterna.

Det finns inget folkligt stöd för att bygga en europeisk superstat. Därför behövs det både EUkritiska röster och människor med visioner om ett annat, mer demokratiskt samarbete i Europa.

EU-val 2009 | Vänsterpartiet

Europavalet 2009 - Vänsterpartiet | Nyhetsverket.se
Du som tycker att det fattas uppgifter – skriv gärna,kommentera eller maila material till info@nyhetsverket.se eller publicera eget material bilder/videos/texter på nyhetsverket under debatt eller inrikes.


Europavalet 2009 - Vänsterpartiet | Nyhetsverket.se

fredag, maj 22, 2009

Ta från EU och ge till kommunerna!

För 2010 kommer Sveriges medlemsavgift till EU att uppgå till 27,2 miljarder kronor enligt regeringens prognos. EU-budgetens fördelning enligt långtidsprognosen: regionalpolitik: 34 %, jordbrukspolitik: 49 %, rättsliga frågor: 1 %, utrikes, försvar och bistånd: 6 %, administration/löner: 4 % och övrigt 6 %.

Vänsterpartiet vill återföra hela jordbrukspolitiken till nationell nivå och 75 procent av regionalpolitiken, utrikesfrågorna och administrationen, vilket innebär att Sveriges medlemsavgift till EU skulle minska med cirka 82 procent, ungefär 22,3 miljarder kronor. Vilket skulle räcka till för att skapa mer än 50 000 nya jobb

Vänsterpartiet vill minska Sveriges medlemsavgift till EU och EU:s budget Pengarna kan användas på ett betydligt bättre sätt, i till exempel kommunerna och landstingen. Partiet vill också sänka EU-parlamentarikernas löner rejält och ta bort andra förmåner.

Om dessa pengar fördelas ut till kommuner och län utifrån befolkningsstorlek, skulle det ge ett avsevärt tillskott för kommunerna och/eller landstingens verksamheter. Stockholms län skulle få 4,68 miljarder kronor!

Om och när Lissabonfördraget träder i kraft, sannolikt under 2010, får EU-parlamentet delad makt med regeringarna om EU-budgetens utgifter.

Vi vill också sänka EU-parlamentarikernas löner och ta bort deras andra förmåner.

Varje EU-parlamentarikers arvoden, kostnadsersättningar, traktamenten och reseersättningar kommer från och med i sommar att inbringa minst 145 000 kronor efter skatt – i månaden.

Såväl de borgerliga partierna som Socialdemokraterna har stött denna miljonrullning både i EU-parlamentet och i riksdagens EU-nämnd.

Vänsterpartiet anser att de svenska EU-parlamentarikerna ska ha samma lön som riksdagsledamöterna.

Vi anser också att riksdagslönerna är för höga. Vänsterpartiet kräver därför att riksdagsledamöternas löner ska sänkas från dagens 54 500 kronor i månaden till motsvarande ett prisbasbelopp, cirka 42 000 kronor.

”Regeringen värre än mögel för kyrkans kulturskatter”


Ärkebiskop Anders Wejryd:"Regeringens ointresse för hur de kyrkliga kulturminnena ska bevaras är i dag ett större hot än mögel och surt regn. Sedan Svenska kyrkan och staten skildes åt för snart tio år sedan har ersättningen från staten för att bevara de kyrkliga kulturskatterna legat långt under den nivå man utlovade. Skillnaden för de gångna tio åren ligger på cirka 3,5 miljarder kronor. Och nu har regeringen planer på att beskatta Svenska kyrkan hårdare än tidigare, vilket hotar att helt urgröpa församlingarnas resurser för att underhålla kyrko­byggnaderna. Staten sviker överenskommelsen om hur det kyrkliga kulturarvet ska kunna bevaras.

Från årsskiftet finns ingenting beslutat om hur stor den statliga ersättningen för kyrkans antikvariska arbete ska vara. Ett professionellt antikvariskt arbete kräver långsiktighet och planering och därför vore det helt orimligt om ersättningen för församlingarnas antikvariska arbete beslutas på årsbasis och utan framförhållning. Om inte politikerna kan prestera en lösning som ger förutsägbarhet och adekvat finansiering hotas framtiden för Sveriges kulturhistoriskt värdefulla kyrkor"skriver ärkebiskop Anders Wejryd.

torsdag, maj 21, 2009

Acceptabel hyreshöjning räddar filmstudion i Åkersberga. | Nyhetsverket.seGårdagens förhandlingar mellan Fastighetsbolaget Folkets Hus Åkersberga AB och Åkersberga Filmstudio resulterade i en acceptabel retroaktiv hyreshöjning för ht 08 och vt 09.

Därmed räddas filmstudioverksamheten även ht 09 för Åkersberga Filmstudio.

Den chockhöjda hyran för höstterminen 2008 är därmed annullerad och överenskommelse träffades även om vt 09 och fortsatt verksamhet ht 09.

Åkersberga Filmstudio finns på biografen "Facklan" i Folkets Hus sedan det invigdes 1979 och startade sin verksamhet den 21 januari 1978 i Bergaskolans aula.

Acceptabel hyreshöjning räddar filmstudion i Åkersberga. | Nyhetsverket.se

fredag, maj 15, 2009

Äldrepolitiskt arbete

Vänsterpartiets politik när det gäller välfärd, vård och omsorg gillas av flertalet pensionärer, men partiet lyckas ändå inte dra till sig pensionärernas röster. Att ändra på detta blir alltmer angeläget, inte minst eftersom pensionärerna de närmaste åren kommer att utgöra över 30 procent av väljarna. Pensionärerna är inte bara vård- och omsorgstagare utan också samhällsmedborgare precis som alla andra.

Personal Page of Eddie Vivenius

torsdag, maj 14, 2009

Ska även Sundström som Gardner-Sundström bli kommunalråd? | Nyhetsverket.seJag läser i "Kanalen" att "Vi måste hitta ett sätt att avlasta kommunstyrelsen, säger Ingela G-S. Den har en alldeles för stor arbetsbörda idag. Dessutom bör vi diskutera om vi skall införa ytterligare en kommunalrådstjänst, med samhällsbyggnadsfrågor som ansvarsområde. Vår kommun växer, och den växer fort...........".

Med tanke på att Ingela G-S har köpt samtliga allianspartiers lojalitet genom att ge deras medlemmar poster i samtliga nämnder, styrelser och som nämndemän och revisorer, men vägrat oppositionspartierna sådana uppdrag.

Samt uttalat att som byggnadsnämndens ordförande måste man dock ha någon med "starka nypor" och utsåg sin man Jan-Olov Sundström.

Trots att han blivit anklagad för jäv av sina tidigare partikamrater i M och SKL:s förbundsjurist utrett att han samtidigt driver eget bygglobbyingföretag som frikostigt ger sina kunder godkända detaljplaner i sin egenskap av byggnadsnämndens ordförande.

Ingela Gardner-Sundström är privatskoleägare och kommunalråd med ansvar för bl.a. översiktsplaner och andra "hårda frågor".

Ska nu även hennes man nu bli kommunalråd inom det område där han är yrkes-och fritidsverksam?

Ska även Sundström som Gardner-Sundström bli kommunalråd? | Nyhetsverket.se

lördag, maj 09, 2009

Pensionssystemet måste göras om från grunden!Fyra generationer ledande vänsterpartister kräver: Ett pensionssystem måste införas utan någon automatisk broms som sänker pensionerna. Principen att det är hela livsinkomsten som ligger till grund för pensionen måste bort. I stället ska en ordning införas som mer liknar ATP-systemet där de bästa åren bestämmer pensionen. Ett nytt system får heller inte ha någon automatisk broms som sänker pensionerna vid sämre tider. Förändringar av pensionerna måste ske genom aktiva politiska beslut till exempel tillfälliga avgiftshöjningar. Dagens pensionssystem berövar många äldre möjligheten till ett värdigt liv, skriver tre tidigare ledare för vänsterpartiet, CH Hermansson, Lars Werner och Ulla Hoffman, samt Vänsterpartiets ledare Lars Ohly och Ida Gabrielsson förbundsordförande för Ung vänster.

1998 beslöt riksdagen med röstsiffrorna 257 mot 17 att överge det gamla pensionssystemet med ATP och folkpension. Bakom beslutet stod en uppgörelse mellan Moderater, Kristdemokrater, Folkpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet motsatte sig pensionsuppgörelsen.
Som skäl för omläggningen uppgavs svåra påfrestningar på ATP-systemet. Det hade förutsatt en ständig tillväxt av samhällsekonomin, vilket inte alltid var fallet. Pensionsutbetalningarna befarades också bli större än förväntat på grund av ökat antal pensionärer.


Välfärden i Sverige har byggts upp av de kvinnor och män som i dag är pensionärer. Det borde därför vara en självklarhet att man har rätt till en ålderdom som är ekonomiskt tryggad. Men dagens pensionssystem berövar många äldre möjligheten till ett värdigt liv. Därför måste det i grunden förändras.

Vi som skriver detta är fyra generationer vänsterpartister. Vi kan inte acceptera ett pensionssystem som gör att en del av de äldre som kämpat för att bygga landet idag knappt har mat för dagen.

Regeringens orättvisa skattesänkningar har medfört att bland annat pensionärer betalar mer i skatt för samma inkomst som förvärvsarbetande. En sjukskriven eller pensionär med en månadsinkomst på 12 000 kr betalar 467 kr mer i skatt per månad än en person med förvärvs-
inkomst.

Denna straffbeskattning måste upphöra, lika skatt skall gälla för pensionärer och löntagare. Vi har som hittills enda parti i riksdagen presenterat konkret hur detta bör gå till. Vårt förslag är ett höjt grundavdrag för alla, också pensionärer. Det skulle ge en rättvis beskattning och innebära avsevärda skattesänkningar för alla pensionärer i jämförelse med regeringens politik.


Pensionärer har sedan mitten av 1990-talet förlorat runt 40 procent i ekonomisk standard i jämförelse med löntagare. För att förbättra situationen på kort sikt vill Vänsterpartiet höja garantipensionen stegvis med 300, 400 och 500 kronor under de tre kommande åren. Vidare vill vi höja bostadstillägget för både pensionärer och personer med sjuk- och aktivitetsersättning till 95 procent och inkomsttaket för personer med sjuk- och aktivitetsersättning till 5 000 kronor i månaden och se över fribeloppsreglerna i bostadstillägget.

Vi verkar också för ett återställande av pensionerna för dem som fick sina pensioner sänkta vid den förra ekonomiska krisen i början av 90-talet. Detta är fullt ut finansierade och mycket angelägna ekonomiska reformer som skulle förbättra pensionärers ekonomiska situation omedelbart och märkbart. Men pensionssystemet måste också i grunden förändras. För det första handlar det om hur man förtjänar sin pension, och att den synnerligen hårda principen om att det är hela livsinkomsten som ligger till grund för pensionen måste förändras.

De stora förlorarna i det nuvarande pensionssystemet är LO-arbetare och kvinnor som grupp. Den som tvingas till arbetslöshet eller sjukskrivning, vilket är vanligt bland LO-kollektivets medlemmar, under delar av sitt yrkesliv drabbas i det nuvarande systemet direkt genom sänkt pension. Systemets syfte påstås vara att motivera arbetstagare att skaffa sig högre pension genom att arbeta längre. Men människor med låga löner, arbetsuppgifter som sliter ut kropp och själ och med stor andel dubbelarbete sällan orkar arbeta ens till 65 år. Det gör att möjligheten för en metallarbetare eller en undersköterska att höja pensionen
genom ytterligare års förvärvsarbete förblir teoretisk.

Den diskriminering som drabbar kvinnor på arbetsmarknaden reproduceras i pensionen eftersom denna anpassats efter ett manligt arbetslivsmönster. Kvinnor utför mer obetalt arbete och har därför mindre utrymme för lönearbete. Kvinnor arbetar oftare än män deltid och betalar därmed för sin egen arbetstidsförkortning med lägre lön och pension. En ordning mer lik det som fanns i ATP-systemet där de 15 bästa av 30 arbetade år låg till grund för pensionens storlek behöver införas.

För det andra är det dags att ta politiskt ansvar för hur systemet fungerar. De fem partierna som konstruerade pensions-systemet var bekymrade över att politikerna i riksdagen var så känsliga för pensionärernas påtryckningar i dåliga tider. Därför skapade man en broms i systemet som skulle slå till automatiskt och sänka pensionerna om det blev sämre tider.
Politikerna skulle då kunna två sina händer och slippa obehagliga beslut.

Nu visar det sig att systemet fungerar precis så som det var tänkt. Pensionerna skall, om inget görs, sänkas med runt 500 kronor redan nästa år.

Men nästa år är det val till riksdagen, och de fem partierna bakom pensionssystemet försöker därför nu minska de omedelbara effekterna av sitt eget system. Därför har de nu kommit överens om att beräkningen av pensionerna skall göras på de senaste tre åren istället för bara det senaste. Man försöker rädda ansiktet under det kommande valåret, men i praktiken skjuter man bara försämringarna framför sig, och skapar dessutom nya problem.

Den tidigare generaldirektören för Riksförsäkringsverket KG Scherman har visat att normalpensionären på grund av bromsen förlorar 50 000 kronor på fem år även enligt det förslag som partierna bakom pensionsuppgörelsen nu kommit överens om. Uppgörelsen får dessutom effekten att pensionerna kommer att sänkas fler år framöver. Vi menar att förändringar i systemet ska hanteras genom aktiva politiska beslut till exempel. genom tillfälliga avgiftshöjningar – beslut som också kan prövas politiskt. Dagens förvärvsarbetare betalar via avgiften för dagens pensioner och ska kunna förvänta sig samma solidaritet när han eller hon blir pensionär. På så sätt värnar tillfälliga avgiftshöjningar den solidariska omfördelning mellan generationer som är nödvändig för pensionssystemets hållbarhet och trovärdighet.

För det tredje är det dags att sluta spela på börsen med pensionärernas pengar. Att pensionssystemet bygger på orealistiska förväntningar på aktiemarknaden blir allt tydligare. Genom kapitalismens kris med börser som rasar, kvartalskapitalister som inte har is i magen – något som storfinansen kräver av småspararna – har AP-fondernas värde sjunkit med runt 200 miljarder kronor.

Till detta kommer premiepensionen (PPM) där vi alla kan spekulera bort en del av vår pension. Premiepensionen har gått back sen den infördes och dess värde sjönk förra året med 34.5 procent, allt medan de förvaltande kapitalinstituten har tjänat cirka 8 miljarder.

Vi sa det då systemet infördes och vi säger det igen. Pensionärernas pengar ska inte kunna spekuleras bort. Därför måste premiepensionen avskaffas och hela pensionsavgiften tillföras fördelnings-systemet. Det skulle göra systemet betydligt mer förutsägbart och stabilt.

Den tidigare socialdemokratiske statsministern Göran Persson sa för några år sedan att ”Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort”. Den dagen är redan här. Då räcker det inte med att räkna om på marginalen och sopa bristerna i systemet under mattan.

Därför måste pensionssystemet göras om så att det inte är beroende av börskapitalismen och pensionärerna garanteras en rimlig levnadsnivå. En ny regering måste sätta pensionärernas bästa före gamla avtal med högerpartierna.

CH Hermansson, 91 år
Lars Werner, 73 år
Ulla Hoffman, 67 år
Lars Ohly, 52 år
Ida Gabrielsson, 27 år

”Pensionssystemet måste göras om från grunden” - DN.se

fredag, maj 08, 2009

Glöm inte bort att nominera ViSK-kandidater senast 15 maj 2009!


Nominera ViSK-kandidater senast 15 maj!


Det kan kännas långt borta att rösta i kyrkovalet om du själv sällan är i kontakt med din församling. Men vare sig ditt möte med Svenska kyrkan är sällsynt eller regelbundet, vill vi att du som är medlem funderar över hur du vill att din kyrka ska vara om fem år och vad du anser att kyrkan och den lokala församlingen borde prioritera?

ViSK söker engagerade medlemmar till kyrkovalet 20 september.

Svenska kyrkan är en fri folkkyrka som är demokratiskt uppbyggd. Den är därmed beroende av medlemmarnas engagemang, delaktighet och ansvar. Fram till kyrkovalet den 20 september i höst är det viktigt att du som är medlem funderar över frågor som - Vad förväntar jag mig av Svenska kyrkan och min lokala församling i framtiden?

Vad vill jag som medlem med den kyrka jag tillhör?

I höst är det kyrkoval. Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av många människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar. Var med och rösta på de grupper och personer som ska besluta i frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid. Eller ställ upp i valet i en nomineringsgrupp! Vad krävs för att bilda en nomineringsgrupp?

För att registreras som nomineringsgrupp krävs stöd av ett visst antal personer som har rösträtt i valet. Minst 10 personer behöver stödja ansökan från den grupp som ställer upp till val i församlingen.

När är sista dag för ansökningar och anmälningar?

Ansökan om att registrera en ny nomineringsgrupp, liksom anmälan av kandidater till både gamla och nya grupper, ska helst göras före 15 april, men senast den 15 maj 2009.

För mer information, se www.svenskakyrkan.se/kyrkoval eller kontakta församlingens valnämnd genom valsamordnare Camilla Gradén, 08-540 845 35.

I kyrkan kallas de grupper som ställer upp i valet för nomineringsgrupper. De kallas inte partier som i de allmänna valen, eftersom det i kyrkovalet finns många andra grupperingar än de politiska som ställer upp.

Att ställa upp i kyrkovalet?

I Österåker-Östra Ryds församling finns idag fyra nomineringsgrupper representerade i församlingens ledning. Dessa är Kristdemokrater i Svenska kyrkan, Levande kyrka = Center- + Folkpartister, Moderata samlingspartiet och Socialdemokraterna. Ring församlingen för kontakt med dessa om du är intresserad av att bli aktiv. Är du intresserad av att starta en ny nomineringsgrupp hittar du information på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval i vänstermenyn under Nomineringsgrupp. Där kan du läsa broschyren "Att ställa upp i kyrkovalet" och ladda ned de blanketter som behövs. Broschyren finns också att hämta i Åkersberga Kyrkliga Centrum.

Vem kan kandidera?

För att vara valbar krävs att man tillhör Svenska kyrkan, är döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund eller tidigare varit förtroendevald. Man ska vara 18 år senast på valdagen och vara folkbokförd i det område valet gäller.

Källa:http://www.osteraker-ostraryd.se/