tisdag, januari 27, 2009

Stoppa ytterligare skövling av den naturnära urskogen!

Kontakta gärna det s.k. "oppositionsrådet" Björn Sundman (s) och fråga honom hur det har gått med den polisanmälan, som han i kommunalfullmäktige hotade med att socialdemokraterna skulle göra mot de 2 259, som skrivit under protestlistan. Samt det speciellt allvarliga med att jag som ledamot i fullmäktige är en av undertecknarna.

Att "de delar av skogen som kommunen äger kommer att få vara kvar runt Södersjön enligt exploateringschef Tommy Bokell" överensstämmer inte med utsända handlingar i ärendet enl. nedan.

De "runt 3-400 personer som anmälde sitt intresse men inte köpte p.g.a. sommarsemestern" är förmodligen en identisk del av de 2 259, som skrivit under protestlistan men aldrig någonsin varit intresserade av att köpa ett hus. De har endast varit intresserade av att följa ärendets fortsatta tragiska utveckling.

De befintliga fastigheternas värde på Björkhagsvägen har sjunkit i värde p.g.a. sanitär olägenhet från pågående markarbeten med dymassor och döda trädrötter etc.

Kommunens miljö-och hälsoskyddsinspektörer ville inte acceptera de närboendes klagomål, utan vädjar till dem att gjord telefonanmälan skall behandlas endast som tips och att de nöjer sig med att den nye stadsarkitekten vidtalas av de kontaktade miljöinspektörerna för okulärbesiktning.

Någon s.k. "vertikaldränering" kan definitivt inte erhållas med de dymassor och döda trädrötter som lagts på den befintliga marken då dessa inte väger tillräckligt mycket. Att den tidigare genomförda geologiska och MKB-undersökningen visade både berg- och träskmark med åtföljande dyrbara grundläggningskostnader tycks helt ha fallit i glömska hos entreprenören. Stora förseningar, ökade produktionskostnader, förstörd natur samt obefintligt intresse för husköp är naturliga följdverkningar.

För vidare info se: http://www.freewebs.com/raddavarskog/ och http://bjorkhagahem.se/

Östra Margretelund

Syfte
Programmet syftar till att utreda möjligheterna för utbyggnad av bostäder och förskola i området Östra Margretelund. Programmet ska ligga till grund för detaljplaneläggning av hela eller delar av programområdet.

Planskede
Planen befinner sig i programskedet.

Aktuellt
Sammanställning av yttranden och synpunkter inkomna under programsamrådet pågår.

Tidigare
Programmet för Östra Margretelund har varit ute på programsamråd från den 10 november 2008 till den 8 januari 2009. Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls på Alceahuset den 8 december 2008.

Kontaktperson
Erik Jansson
Planarkitekt
08-540 813 69

Har marknadsekonomin kapitulerat?

KF-förslag att Armada köper PEAB:s bostadsrätter i Luffarbacken, Åkersberga och gör om dem till hyreslägenheter.Bostadsproduktion av 165 lägenheter i Luffarbacken pågår, men får inte fullföljas om PEAB inte kan garantera att köpare till dem finns.

1987 köpte Platzer Bygg AB mark på Luffarbacken.
1990 kom byggföretaget överens med kommunen om att förvärva ytterligare mark.
1995 fattades beslut om att detaljplanebelägga området och ett exploateringsavtal slöts med Platzer Bygg som innebar att byggföretaget skulle bekosta merparten av ombyggnaden av korsningen mellan länsväg 276 och Söralidsvägen. I avtalet ingick även att kommunen sålde 8 630 kvadratmeter angränsande mark för två miljoner till företaget. Markköpet underlättade byggföretagets planer på att exploatera området.

Platzer Bygg AB ingår numera i PEAB.

I moderaternas reservation i KF den 20 februari 1995 skrev de: "Moderata samlingspartiet reserverar sig mot beslutet att anta detaljplan och exploateringsavtal för Luffarbacken. Med hänsyn till den omfattande förtätning som Åkersberga centrum genomgått under den långa planeringstiden har Luffarbacken blivit det sista grönområdet i centrala Åkersberga."

Även v och mp delade moderaternas uppfattning i frågan.

Den dåvarande moderata oppositionen är idag i majoritet och visar nu återigen att den inte är trovärdig, vilket även vidimerats av SCB:s medborgarundersökning. Kommunstyrelsens ordförande Björn Molin (m) Österåker 1998-2002 skriver "Jan Olov Sundström gör följande uttalande i "Södra Roslagen Mitti": Och några hyresrätter lär det inte bli framöver, i alla fall inte enligt Jan-Olov Sundström (m), ordförande i byggnadsnämnden, står det i inledningen. Jan Olov Sundström svarar: - Det marknaden klarar av idag är bostadsrätter. Vi (obs vi) i kommunen är inte beredda att skjuta till några pengar till hyresrätter. Var ska våra ungdomar och mindre bemedlade bo någonstans om den borgerliga alliansens egioism och girighet representeras och egenmäktigt styrs av m-partivalde Jan Olov Sundström inställning? "Södra Roslagen Mitti" är en "skitblaska" säger hans hustru kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner-Sundström (m) så snart tillfälle ges, då hon frekvent äntrar talarstolen i fullmäktigesalen.
Dessutom är ju många av PEAB:s redan byggda bostadsrättslägenheter i Luffarbacken fortfarande osålda p.g.a. ointresset.

Men Jan Olov Sundströms egenägda bygglobbyingföretag förordar ju istället lägenheter med äganderätt enligt finsk modell enligt tidigare massmediala uttalanden.
Varför svarar då Jan Olov Sundström : "Det marknaden klarar av idag är bostadsrätter" på Martin Gustafssons martin.gustafsson@mitti.se fråga?

Tvivlar Jan Olov Sundström numera på sin egen företagside´ och/eller har han tagit till sig av SKL:s juristers samstämmiga skriftliga kritik om jäv?

torsdag, januari 22, 2009

Upphör strandskyddet försvinner även den unika svenska allemansrätten!

Om strandskyddet vid aktuell del av planerad utbyggnad av Östra Margretelund i anslutning till Södersjön upphör försvinner även den unika svenska allemansrätten, som vi idag är så stolta över även i Österåkers kommun.

Ända ner till sjön!?Jag vill inte tro mina ögon, men skogsavverkning och asfalt är vår framtid och Södersjöns kommande öde!

Källa:http://www.freewebs.com/raddavarskog/