fredag, oktober 26, 2007

Red Road

Jackie lever ensam sedan hon förlorade man och barn i en olycka för flera år sedan. En dag känner hon igen den man som bidrog till familjens död och börjar följa efter honom i syfte att hämnas.

Med Kate Dixie, Tony Curran, Martin Compston, Natalie Press
Regi Andrea Arnold

söndag, oktober 21, 2007

Byggnadsnämndens ordförande/ Kommunalrådets man är jävig

Vid KOMMUNFULLMÄKTIGE 070924 behandlades bl.a. Interpellationen " Är det förenligt med förtroendeuppdraget som ordförande i byggnadsnämnden att samtidigt upprätthålla en tjänst som VD i en lobbyingorganisation för byggindustriföretag?" inlämnad av Håkan Westin (rp) och ställd till Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström (m). Ordföranden föreslår att den inlämnade interpellationen flyttas från punkten 23 till punkt 3 a på föredragningslistan.

Kommunfullmäktiges beslut
Den inlämnade interpellationen av Håkan Westin (rp) behandlas som nr 3 a på föredragningslistan för dagens sammanträde. Föredragningslistan fastställs med den av Håkan Westin (rp) inlämnade interpellationen som ärende nummer 3 a.

Ordningsfråga ställd av Håkan Westin (rp)
Ärende
Håkan Westin (rp) har riktat en ordningsfråga till Kommunfullmäktige med förslag om att en utredning inleds av en utomstående för att utröna huruvida jäv föreligger från Byggnadsnämndens ordförande p g a dennes engagemang i Bofrämjandet. Håkan Westin (rp) yrkar vidare att detaljplaneringen för Täljöviken omgående avbryts i avvaktan på den föreslagna utredningen.

Beredning
Kommunfullmäktiges ordförande redogör för de legala förutsättningarna dels med avseende på huruvida jäv föreligger hos Byggnadsnämndens ordförande dels avseende förslaget att avbryta detaljplaneringen för Täljöviken. Eventuellt jävsförhållande ska prövas genom överklagande av det specifika ärendet i Byggnadsnämnden för varje särskilt beslut och inom utsatt tid. Kommunfullmäktiges presidium har inhämtat stöd för sin bedömning av ordningsfrågan av juridiska enheten vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige är förhindrad att behandla hemställan i ordningsfrågan då den inte faller inom fullmäktiges ansvarsområde. Eventuellt jävsförhållande ska prövas genom överklagande av det specifika ärendet i Byggnadsnämnden för varje särskilt beslut och inom utsatt tid. Detaljplaneringen för Täljöviken kan inte avbrytas då den inte är ett ärende för dagens sammanträde.

Interpellation – "Är det förenligt med förtroendeuppdraget som ordförande i Byggnadsnämnden att samtidigt upprätthålla en tjänst som VD i en lobbyingorganisation för en byggindustri?" – inlämnad av Håkan Westin (rp) till Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström(m)
Ärende
Håkan Westin (rp) har till dagens sammanträde lämnat in en interpellation som är ställd till Kommunstyrelsen ordförande. Interpellationen ifrågasätter om jäv föreligger hos Byggnadsnämndens ordförande i och med dennes engagemang hos Bofrämjandet. Kommunfullmäktiges ordförande redogör för de legala förutsättningarna för fullmäktige att bevilja ledamoten att ställa interpellationen. Ordföranden har inhämtat stöd för sin bedömning hos juridiska enheten vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen kan inte ställas till Kommunstyrelsens ordförande då hon är jävig. Kommunstyrelsens ordförande kan således inte heller delegera besvarandet av interpellationen till annan person. Ärendet tillhör Byggnadsnämnden och jävsfrågan ska prövas där genom överklagande av varje särskilt beslut inom utsatt tid.

Uttalande med anledning av namninsamling
Ärende
Med anledning av vad som framgår av uppropet i anslutning till namninsamlingen "Rädda vår skog", föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige ställer sig bakom ett särskilt uttalande.

Beredning
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet i § KS 140, 2007-09-03.

Yrkanden och votering
Kenneth Netterström (m) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens beslutsförslag. Björn Molin (rp) yrkar bifall endast till punkten 1 i Kommunstyrelsens beslutsförslag. Bo Edlén (v) yrkar avslag på Kommunstyrelsens beslutsförslag och instämmer i Björn Molins (rp) yrkande. Ordföranden ställer proposition på Kenneth Netterströms (m) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag och Björn Molins (rp) förslag om bifall till endast punkten 1 i Kommunstyrelsens beslutsförslag. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Kenneth Netterströms (m) förslag. Votering begärs och genomförs med ja-röst för bifall till Kenneth Netterströms (m) yrkande och nej-röst för Björn Molins (rp) yrkande.

Omröstningen utfaller med 43 ja-röster och 7 nej-röster. 1 avstår från att rösta.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige tar genom ett särskilt uttalande (bilaga KF § 114/2007) avstånd från de påståenden som framgår av uppropet i anslutning till namninsamlingen "Rädda vår skog". 2. Kommunfullmäktige beslutar översända uttalandet till Regeringen/ Miljödepartementet.

ReservationLedamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot Kommunfullmäktiges uttalande angående namninsamling mot planerna för Björkhagaområdet

lördag, oktober 20, 2007

Fur Is Dead: Learn what happens on fur farms and in the wild

Eightyfive percent of the fur industry’s skins come from animals living captive on fur factory farms. These farms can hold thousands of animals, and the practices used to farm them are remarkably uniform around the globe. As with other intensiveconfinement animal farms, the methods used on fur factory farms are designed to maximize profits, always at the expense of the animals. © Swiss Animal Protection/EAST International

fredag, oktober 19, 2007

Sicko

Dokumentär skildring av det privatfinansierade amerikanska sjukvårdssystemet som även jämförs med andra länders offentligfinansierade vård.

Med Michael Moore, George W Bush, Hillary Rodham Clinton, Richard Nixon
Regi Michael Moore

Dessa satans mördare

Vilken religion tillhör dessa satans mördare som flår hundar levande och slår ihjäl dem mot marken? De borde dömas till lagens strängaste straff och/eller bli hundar i sitt nästa liv.

Eighty-five percent of the fur industry’s skins come from animals living captive on fur factory farms. These farms can hold thousands of animals, and the practices used to farm them are remarkably uniform around the globe. As with other intensive-confinement animal farms, the methods used on fur factory farms are designed to maximize profits, always at the expense of the animals. © Swiss Animal Protection/EAST International

fredag, oktober 12, 2007

Flickan från Auschwitz

Journalisten Cordelia Edvardsson som har sitt sommarboende i Österåkers kommun berättar om sina barndomsår i Auschwitz, hur hon efter krigsslutet kom till Sverige och så småningom började sin bana som journalist, sedan flyttade till Israel och därifrån skildrar Palestinakonflikten.

Med Cordelia Edvardson
Regi Stefan Jarl som efter inbjudan besökte Åkersberga Filmstudio i Österåkers kommun, som i år firar 30-års jubileum och denna termin har 354 medelemmar.

"A good film is one that goes against the grain of its era. A filmmaker´s task is to be a historian of his day. Being contemporary means creating your era, not recreating it."
Stefan Jarl

"One of the last great samurai who unyieldingly fights for ideals and convictions. In our 'heavy industry' there aren’t many like him."
Ingmar Bergman

tisdag, oktober 09, 2007

Du levande

"Ingen förstår mig" var temat för denna film. Genom att följa den alkoholiserade kvinnan, lärarinnan, de unga älskande och många till i deras glädje och sorg, utsatthet och besvikelser ges en inblick i hur de hanterar sina liv för att bli bekräftade och älskade.

Med Jessika Lundberg, Elisabet Helander, Björn Englund, Leif Larsson
Regi Roy Andersson"

Svarta Nejlikan

När Harald Edelstam tillträder som ambassadör i Chile stöder han president Allende. Vid militärkuppen 1973 kan han inte stillatigande åse militärjuntans övergrepp utan engagerar sig för att rädda så många som möjligt undan diktaturens förföljelse.

Med Michael Nyqvist, Lisa Werlinder, Kate del Castillo
Regi Ulf Hultberg

torsdag, oktober 04, 2007

12:08 Öster om Bukarest

Sexton år efter kommunistdiktaturens fall i Rumänien anordnar en lokal TV-station i en liten stad utanför Bukarest en paneldebatt om vad som hände. De två gästerna har dock olika minnesbilder och tittarna ifrågasätter dem båda.

Med Mircea Andreescu, Teo Corban,Ion Sapdaru
Regi Corneliu Porumboiu"