tisdag, juli 31, 2007

vivenius - Global virtuell nätinformation- och kommunikation utan geografiska gränser. Hundar, sociala fysiska nätverk, film på biograf samt inrikespolitik.

Vill Du göra en medmänsklig insats genom att skriva under vår namninsamling för att rädda vår skog i Österåkers kommn och vår i Sverige unika allemansrätt? Besök då http://vivenius.blogg.se/ Tillsammans är vi starka och kan förändra.

I en av Stockholms förortskommuner Österåker, är trenden att fler och fler engagerar sig genom att bilda aktionsgrupper. För närvarande har tre olika aktionsgrupper bildats på endast några månader.

1. 800 namnunderskrifter överlämnades till Kommunstyrelsens ordförande innan Kommunfullmäktige (nr 4/2007) den 20 juni 2007, kl. 18.30 på Berga teater, Kulturknuten.Namnunderskrifterna var en protest mot planering för att ombilda kommunens hyresrätter till bostadsrätter. Besök i hyresbostäderna och dialog med hyresgästerna skedde inte för att propagera för ett enskilt lokalt parti utan för att ta reda på vilka frågor, som medborgarna i området ansåg vara viktiga och behövde lösas?

2. Den 10 maj träffade representanter för Barnen i Österåker samt övriga föräldraföreningar i Österåker den styrande borgerliga majoriteten av kommunens politiker (alla partier utom v som saknar parlamentarisk representaion i kommunala styrelser och nämnder, trots 2 mandat i KF och 796 röster i kommunalvalet 2006 ) för att diskutera skolpolitiken. Tyvärr upplevde deras representanter att politikerna inte delade deras oro och dessutom inte hade kunskap om de rådande förhållandena ute i kommunens olika verksamheter.Du hittar föreningens hemsida med aktuell information på www.barneniosteraker.se

3. En aktionsgrupp har bildats för att Rädda vår orörda och unika skog innan det är för sent. http://www.freewebs.com/raddavarskog/

vivenius - Global virtuell nätinformation- och kommunikation utan geografiska gränser. Hundar, sociala fysiska nätverk, film på biograf samt inrikespolitik.

måndag, juli 30, 2007

Hjälp oss att rädda vår skog!

Rädda vår skog!

Insamlingen har f.n. 1942 Underskrifter!


En protest mot byggnation och exploatering av Björkhagaområdet i Österåkers kommun, ligger nu på regeringens bord.

Vi berörda som bor runtom skogen, har inte respekterats av de styrande och beslutande på Byggnadsnämnden i Österåkers kommun, som med egna privata vinstintressen har godkänt skövling av skog samt en dramatisk förändring av landskapet.

Detta trots att Österåkers kommun tydligt har uttryckt:"I planläggningen eller den fysiska planeringen görs en helhetsbedömning och konsekvensbeskrivning och olika intressen vägs mot varandra, både allmänna och enskilda intressen.
Möjligheter ges till insyn och påverkan."

Vidare står det..."All bebyggelse ska i princip prövas lämplig från allmän synpunkt innan den får komma till. Detta sker i planläggningen eller i bygglovprövningen.Utgångspunkten för all slags planläggning i kommunen är att den ska, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från social synpunkt god livsmiljö..."

Denna ORÖRDA skog är unik och betydelsefull för alla Österåkers invånare som bor i näheten av Åkersberga centrum.. Det är den enda skogen av sitt slag som finns kvar. Vi som skrivit under, kräver härmed att skövlandet och exploateringen av Björkhagaskogen stoppas. Därför behöver vi omgående DIN hjälp med att;RÄDDA VÅR SKOG! Info och bilder finner du på: www.freewebs.com/raddavarskog

Vänligen hjälp oss! Sänd detta vidare för fler namnteckningar. Tillsammans är vi starka.

Skriv under!

fredag, juli 20, 2007

Ernest Hemingway - Banquet Speech

"The importance of being ernest"

För reklamfilm till Expressen sökes Look-a-like Oscar Wilde. Man ca 30-50 år. Look-a-like Strindberg. Man ca 40-60 år.

Look-a-like Hemingway. Man ca 40-60 år. Look-a-like Virginia Wolf. Kvinna ca 30-45 år. Look-a-like Dostojevskij. Man ca 35-60 år. Samt bakgrundsstatister/författare.

I found a web page you might like to see: Ernest Hemingway - Banquet Speech

torsdag, juli 12, 2007

Look a-like Hemingway?

Ernest Hemingway var en amerikansk författare som fick nobelpriset 1954. Han levde ett omväxlande och äventyrligt liv, och om äventyr, krig och spännande händelser handlar många av hans böcker.

Hemingway var ambulansförare i Italien under första världskriget, och om en sådan handlar romanen Farväl till vapnen. Han bevakade spanska inbördeskriget på 1930-talet som journalist, och sedan skrev han romanen Klockan klämtar för dig.

Han bosatte sig på Cuba, där han hade en båt.

Hans sista roman, "Den gamle och havet", handlar om en gammal kubansk fiskare som kämpar med hajar om en stor fångst.
Ernest Hemingway föddes 1899. Han sökte spänning hela sitt liv. När han inte längre fann den hade han heller inget att skriva om. Han begick självmord år 1961.


"Nästan sju av tio svenskar vill rösta om EU-fördraget"

From: "HOLM Jens" <jens.holm@europarl.europa.eu>To: <info@jensholm.se>Subject: Stort stöd för folkomröstning!Date: Tue, 10 Jul 2007 09:33:35 +0200
Hej alla
Ett meddelande i all hast.
Idag har jag, Eva-Britt, Nils Lundgren och andra EU-parlamentariker en debattartikel på DN-debatt. Den klipps in nedan eller går att läsa på:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=669261
Vill du också ha en folkomröstning om EUs konstitution. Skriv på uppropet på nystartade:
www.x09.eu

Just nu är jag på Schiphol, Amsterdam och väntar på planet till Strasbourg, där ännu en session väntar. Mer om den på www.jensholm.se och i nästa nyhetsbrev.

I all hast
Jens

P S Är du i Almedalen på fredag? Kul, jag också! Kom gärna på vänsterpartiets aktiviteter:
http://www.vansterpartiet.se/vp/37350.cs

"Nästan sju av tio svenskar vill rösta om EU-fördraget"
Ny Sifo i dag: Svagt stöd för att riksdagen ska gå till beslut utan föregående folkomröstning. Bara 29 procent av de tillfrågade i en ny Sifo-mätning accepterar att riksdagen tar beslutet om det nya EU-fördraget utan att först låta väljarna säga sitt i en ny folkomröstning. Så mycket som 67 procent svarar spontant att de vill folkomrösta på frågan från Sifo: "Hur tycker du att svenska folket ska ta ställning till hur EU styrs - via riksdagsbeslut eller i folkomröstning?" Det här visar att folkomröstning är det enda rimliga eftersom de valda politikerna inte är representativa för sina väljare i denna fråga, skriver Nils Lundgren, ledare för det EU-kritiska partiet junilistan.

EU-sabotörerna laddar om

Nästan sju av tio svenskar vill rösta om EU-födraget

Grönrödblåorange enighet

Vi kräver folkomröstning om EU-konstitutionen!Tysklands förbundskansler Angela Merkel hyllas nu av ledarskribenter och kommentatorer. Bilden som tecknas är att hon har räddat EU. Berömmet för hennes taktiska skicklighet inför och under EU:s toppmöte den 21-22 juni är gränslöst och kritiklöst. Debatten och kommentarerna har i övrigt handlat om det politiska spelet på toppnivå med Tony Blair, Nicolas Sarkozy, Vaclav Klaus och Lech Kaczynski i centrum. Spännande politisk teater förvisso. Men vad var det politiska innehållet? Det handlar faktiskt om medlemsländernas framtid som självständiga stater och därmed om den europeiska demokratins villkor. Ursprunget är att EU:s ledare vid toppmötet i Laeken 2001 definierade EU:s centrala problem: låg demokratisk legitimitet, bristande öppenhet och en långtgående centralisering och detaljreglering. De enades om att man måste klara ut vad EU skall göra och vad medlemsländerna skall sköta själva. Vikten av att respektera subsidiaritetsprincipen och att EU förblir ett samarbete mellan likvärdiga stater betonades. Ett konvent tillsattes för att föreslå reformer i denna riktning. Att sammanfatta EU:s fördrag i en samlad grundlag var inte uppgiften utan beskrevs bara som en möjlig lösning. Och här spårade det ur. Konventets president, den förre franske presidenten Valery Giscard d'Estaing, frångick i praktiken uppgiften och satsade med mycket auktoritära metoder helt på ett författningsförslag för att lägga grunden till en EU-stat. Det gick så långt att förslag som aldrig diskuterats i arbetsgrupper eller ens i presidiet sattes in i texten. Det stod naturligtvis klart för alla som ville se att Giscard d'Estaings förslag till EU-grundlag skulle förändra medlemsländernas styrelseskick. I Sverige konstaterade tunga remissinstanser som JK, HD och Regeringsrätten att ett riksdagsbeslut om EU-konstitutionen kan strida mot svensk grundlag. Tio länder fann att frågan måste avgöras i folkomröstning, däribland Frankrike, Nederländerna och Storbritannien. Det ledde till katastrof för projektet. De franska och holländska folken röstade nej i folkomröstningar redan på försommaren 2005 med stora majoriteter och högt valdeltagande. Alla förstod att även britterna skulle säga nej, och rent rättsligt hade ju förslaget fallit redan efter franska folkets nej. Det som sedan hänt är från demokratisk synpunkt skrämmande. De politiska ledarna i EU har bakom kulisserna enats om att driva igenom fördraget i alla fall, utan folkligt stöd där så krävs. För att klara detta måste nya folkomröstningar till varje pris undvikas. De regeringar som hade lovat folkomröstning måste därför kunna hävda att det nu har gjorts sådana ändringar att löftet inte längre gäller. Samtidigt skulle förslaget genomdrivas med i praktiken oförändrat innehåll. Regeringscheferna svarade redan i mars ja på Angela Merkels fråga om det kunde vara en god idé att ändra terminologin utan att ändra den politiska substansen. Och så blev det! Det nya förslaget är praktiskt taget identiskt med det som fransmän och holländare röstade nej till. Kosmetiska förändringar har gjorts. Nu heter det reformfördrag i stället för konstitutionellt fördrag, utrikesministern har fått en annan titel och symboler som nationalsång och flagga har strukits. Men den politiska substansen är, helt enligt planerna, oförändrad. Och nu skall vi alla svälja påståendet att detta förslag å ena sidan är så totalt förändrat att alla löften om folkomröstning faller och samtidigt så totalt oförändrat att länder som redan ratificerat inte behöver göra om processen.Förslaget innebär ett avgörande steg i byggandet av en EU-stat. Vi går nu snabbt mot en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Ett gemensamt försvar skall skapas och överstatligheten inom det rättspolitiska området skall förstärkas. En EU-president och en utrikesminister med egen diplomatkår skall införas. Den kostsamma jordbruks- och regionalpolitiken befästs. En europeisk åklagarmyndighet införs. Vetorätten avskaffas inom ett femtiotal områden. EU blir en juridisk person och kan ingå avtal som binder medlemsstaterna. Sveriges röststyrka och inflytande i ministerrådet halveras nästan. Det rör sig alltså om fundamentala förändringar för Sverige som nation och för svensk demokrati, och vi vet att folkmajoriteten har en helt annan syn än riksdagsmajoriteten på denna fråga. Så är det i flertalet EU-länder. Det blir därmed orimligt att en riksdagsmajoritet utan förankring i folkviljan tar beslutet. Folkomröstning är den enda rimliga lösningen, när de valda politikerna inte är representativa för sina väljare i en av vår tids viktigaste politiska frågorDet går inte att bygga det europeiska projektet i strid med folkviljan, och opinionsmätningarna visar att en klar majoritet av svenskarna vill folkomrösta om EU-fördraget. I dag presenteras en omfattande Sifomätning som visar att en majoritet av de tillfrågade, 51 procent, anser att det är ett dåligt förslag som nu lagts fram. Mätningen visar också att 67 procent vill folkomrösta om frågan. Bara 30 procent tycker att förslaget är bra och 29 procent accepterar att riksdagen ska kunna ta beslutet utan föregående folkomröstning.Det är därför Sveriges riksdag måste utlysa folkomröstning om detta och sedan i valkampanjen ta sig an uppgiften att övertyga medborgarna i stället för att köra över dem med ett riksdagsbeslut för vilket de i praktiken saknar politiskt mandat. Sverige är förtjänt av en ny debatt. En sådan folkomröstning handlar inte om ja eller nej till EU utan om ja eller nej till detta författningsförslag. Ett nej leder till omförhandling av fördraget och dessutom till möjlighet för Sverige att i likhet med Storbritannien och Danmark erhålla permanenta undantag från bland annat kravet på att införa euron. Undertecknade sex svenska ledamöter av Europaparlamentet kommer från vitt skilda politiska partier, men vi har alla valts på mandatet att säga nej till den utveckling av EU som nu föreslås. Vi kräver att svenska folket i folkomröstning får ta ställning till detta nygamla förslag till EU-grundlag. Svenska folket står inför ett historiskt vägskäl och måste ha rätten att självt välja sin framtid.Hélène Goudin, junilistanJens Holm, vänsterpartietNils Lundgren, junilistanCarl Schlyter, miljöpartietEva-Britt Svensson, vänsterpartietLars Wohlin, kristdemokraterna
"Nästan sju av tio svenskar vill rösta om EU-fördraget"

Är Byggnadsnämndens ordförande/ Kommunalrådets man jävig?

Citat från: Björn Molin: Så här började denna debattrunda: I veckans Lokaltidning "Södra Roslagen", som även kan läsas genom att klicka här; http://www.mitti.se/erez/roslagen.html läser jag följande;"Sundström får lön av byggbolag. Byggnadsnämndens ordförande i Österåker Jan-Olov Sundström (m), är även VD för Bofrämjandet, en lobbyorganisation som finansieras av flera stora svenska byggbolag som bygger i kommunen. Idyllen blir till byggarbetsplats. Många upprörs när ännu en grön lunga försvinner. Flera Österåkersbor är upprörda över byggplanerna i Björkhaga. Ett grönområde försvinner och trafiksituationen blir ohållbar. 150 nya villor ersätter skogen. Den populära skogen i Björkhaga används till motion och rekreation. Stora delar kommer att skövlas när 150 småhus byggs. trafiken kommer också att öka på grund av inflyttningen."Svar: DEAB som ska bebygga Björkhagaområdet är inte delägare i Bofrämjandet, där Sundström är vd så hela upplägget är felaktigt. Dessutom går det inte att stoppa projektet och alla försök som kan fördröja detta är dåliga och gynnar inte vårt samhälle. Det finns tillräkligt med skogar i Österåker. Jag som ofta går på skogspromenad blir alltid fundersam över varför så få vill gå ut i naturen. Lägg ner denna fåniga proteströrelse.

Vem har påstått att DEAB är delägare i Bofrämjandet? Det är andra företag än DEAB, som nämns som intressenter i Björkhagaområdet och bakom Bofrämjandet i verkligheten och den refererade tidningsartikeln. Enligt Fastighetstidningen; "Nystart för Bofrämjandet Bofrämjandet, som stöds av bygg- och fastighetsföretag har varit vilande under några år. Men nu tar sammanslutningen ny sats. Flera nya företag har anslutit sig för att tillsammans verka för att stimulera intresset för boendet och öka kunskapen och förståelsen för bostadsfrågor. Särskild uppmärksamhet ska ägnas boendets och boendeformernas sociala aspekter, och verksamheten kommer att bedrivas genom studier, debatt och information.

Vi kommer inte att vara rädda för att provocera. Vi avser att väcka opinion och debatt kring ett antal frågor, bland annat ägarlägenheter och finansieringsformer, något som fungerar alldeles utmärkt i våra nordiska grannländer, säger Bofrämjandets vd Jan Olov Sundström.Han har ett förflutet från JM-koncernen och även lång politisk erfarenhet. Även ordförande i Bofrämjandet, Magnus Key, har ett förflutet inom JM som tidigare vice VD. Bakom Bofrämjandet finns företagen Besqab, Cementa, Einar Mattsson, Electrolux Hemprodukter, Fastighets AB L E Lundberg, Folkhem, Föreningssparbanken, JM, Kone Hissar, Lennart Ericsson Fastigheter, NCC Construction Boende Sverige, Nyréns Arkitekter, Peab Sverige, Saint Gobain Isover, SBC, Skanska PDR Nordic, Strängbetong, SWECO FFNS Arkitekter, Veidekke Bostad, White Arkitekter samt WSP Sverige."

Således ett flertal företag med intressen i Björkhagaområdet, Luffarbacken och övriga delar av Österåkers kommun.


Är Byggnadsnämndens ordförande/ Kommunalrådets man jävig?

onsdag, juli 11, 2007

Den borgerliga majoritetens brist på etik och moral.

Att hitta den borgerliga majoritetens brist på etik och moral genom att utestänga oppositionspartierna från möjlighet att ge till känna vår politik bereder mig inga som helst svårigheter. Nedan följer några exempel på denna brist och förklaring till varför vi endast kan göra vår stämma hörd i KF, trots att även vi liksom nedan uppräknade partier har 2 mandat i KF.

Medborgarna i Österåkers kommun utser vart fjärde år i allmänna val ett Kommunfullmäktige som därmed är den enda direktvalda organisationen i kommunen. Fullmäktige är högsta beslutande instans i kommunen och utser i sin tur Kommunstyrelse, nämnder, revision samt styrelser i de kommunala bolagen.

Alla nämnder har formulerat sina tjänstedeklarationer där de beskriver vad som ingår i de tjänster de erbjuder. I tjänstedeklarationerna ska du lätt kunna se kommunens kvalitetsnivå i de olika verksamhetsområdena. Du kan läsa mer om detta under respektive nämnd och då under rubriken Tjänstedeklarationer.

I mandatfördelningen till Kommunfullmäktige 2007-2010 erhöll följande 5 partier Kristdemokraterna, Center-, Vänster-, Miljö- och Österåkerspartiet 2 mandat vardera. Men totalt finns det 51 mandat i KF och Moderata Samlingspartiet som fick 17 mandat, Folkpartiet liberalerna 5 mandat har tillsammans med Kristdemokraterna, Center-och Österåkerspartiet bildat majoritet för mandatperioden 2007 - 2010 med 28 mandat.

Ledamöter i Kommunstyrelsen är; Arne Ekstrand (kd), Björn Pålhammar (c) och Rolf Granström (öp) Ersättare: Mikael Ottosson (kd) och Marie-Louise Brännfors (c).
Ledamöter i Byggnadsnämnden är; Rolf Granström (öp), vice ordförande och Börje Löfvén (c) Ersättare: Lars-Åke Karlsson (öp) och Lars Andersson (kd)
Ledamöter i Förskolenämnden är; Magdalena Ottosson (kd) och Maria Ullenius (öp) Ersättare: Berit Munter (c).
Ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden är; Laila Selkälä (c), ordförande och Christer Rydén (öp) Ersättare: Samuel Nordström (kd) och Per Albinsson (c).
Ledamöter i Miljö- och hälsokyddsnämnden är; Stig Himberg (öp) och Thomas Brottman (c) Ersättare: Kenneth Drake af Hagelsrum (kd).
Ledamöter i Produktionsstyrelsen är; Arne Ekstrand (kd), vice ordförande Ersättare: Jan Winberg (kd), Björn Påhlhammar (c) och Franz Heinel (öp)
Ledamöter i Socialnämnden är; Marie-Louise Brännfors (c) och Hans Fransson (kd) Ersättare: Nils Edspång (öp)
Ledamöter i Utbildningsnämnden är; Ulf Nyman (kd) Ersättare; Anna Linusson (c) och Björn Gerzén (öp).
Ledamöter i Vård- och omsorgsnämnden är; Mikael Ottosson (kd), ordförande Ersättare: Gunvi Hubler (kd), Len Blomgren (c) och Ingrid Jacobsen (öp)
Revisor
är: Håkan von Knorring (kd)Österåkers kommun Kommunens politiska organisation

torsdag, juli 05, 2007

Visionen - Stockholm Nordost

Gustaf Douglas, Rydbo är av Moderaternas valberedning föreslagen till omval till partistyrelsen på partistämman i Gävle den 25-28 oktober.

Det bör undersöka vad som händer med köpcentrum endast för bilburna i Rosenkälla och Gustaf Douglas inblandning i detta.

Vänster-och Miljöpartiet i Österåker reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsen den 20 juni 2007 eftersom miljöaspekterna inte är tillfredställande. En miljökonsekvensutredning kräves.

onsdag, juli 04, 2007

Våldet i Åkersberga

800 namnunderskrifter överlämnades till Kommunstyrelsens ordförande innan Kommunfullmäktige (nr 4/2007) den 20 juni 2007, kl. 18.30 på Berga teater, Kulturknuten.

Namnunderskrifterna var en protest mot att ombilda kommunens hyresrätter till bostadsrätter. Besök i hyresbostäderna och dialog med hyresgästerna skedde inte för att propagera för Vänsterpartiet utan för att ta reda på vilka frågor, som medborgarna i området ansåg vara viktiga och behövde lösas?

Detta har vi för avsikt att fortsätta med genom att partiet formulerar krav, genomför nya aktioner eller liknande och följer därefter upp våra aktiviteter med möten eller nya besök. Den här arbetsformen kräver en hel del aktiva sympatisörer och vi vill prova den inom Vänsterpartiet och söker därför efter nya medlemmar och sympatisörer, som är intresserade av att prova denna arbetsform.

Under KF hade man en s.k. " Allmänpolitisk debatt" (som kritiserades för att inte alls vara en "Allmänpolitisk debatt") utan endast en debatt om "Trygg i Österåker" f.d. BRÅ.

Fredrik Bratt, närpolischef i Åkersberga inledde med att informera om brottsutvecklingen i kommunen.
Inriktningen är ungdomars brottslighet. På helgdagsaftnar i Åkersberga centrala delar. Uppmanade föräldrar att kolla max.hastigheten på sina barns mopeder. Om Lag & Rätt och att Våga vittna!. Mörkertal statistik. Bilinbrott ökar. Övrigt går ner ex. misshandel och villainbrott. Upplevd otrygghet bland ungdomar. Stora årskullar i övre tonåren. Cannabis är vanligt samt olaga hot via Internet och sms. Ingen organiserad brottslighet men lokalt förankrad dito.

Resp. partiledare uttryckte bl.a. att på Österåkersanstalten kan många av internerna varken läsa eller skriva. Många barn och ungdomar har missbrukande och/eller psykiskt sjuka föräldrar. Österåker har fått fler synliga poliser. Ibland kan man nu få se 7 poliser som snackar med 3 mopedister. Högt välstånd = många mopeder. Allmänna mötesplatser med aktiviteter saknas under sommaren. Osäkerhet vid bankomatuttag. Kriminella ungdomar kollar upp vilka som är ADHD-ungdomar och utnyttjar dem för brottslig verksamhet. Det gamla kommunalhuset på Storängstorget som nu töms vid flytten till Alcea borde komma till användning för kommunens pensionärer. Man ska vara hård mot dom hårda och tänka i positiva och negativa spiraler. Straffmyndighetsåldern borde sänkas. Kommunen saknar identitet. Alla ungdomar är inte intresserade av idrott eller fritidsgårdar.

Den 10 maj träffade representanter för Barnen i Österåker samt övriga föräldraföreningar i Österåker den styrande borgerliga majoriteten av kommunens politiker (alla partier utom rp, v och mp) för att diskutera skolpolitiken. Tyvärr upplevde deras representanter att politikerna inte delade deras oro och dessutom inte hade kunskap om de rådande förhållandena ute i kommunens olika verksamheter. Du hittar föreningens hemsida med aktuell information på www.barneniosteraker.se

Inbjudan till möte med Vänsterpartiet i Österåker.

Måndagen den 21 augusti kl. 18.30 träffas vi i Folkets Hus till ett möte för att informera och inspirera varandra inför höstens alla aktiviteter.

Särskilt välkomna önskar vi alla nya sympatisörer.

Vi äldre och yngre medlemmar och förtroendevalda vill informera dig om vad som har hänt och kommer att hända under återstoden av mandatperioden. Vi informerar från kommunstyrelsen, kultur-och fritidsnämnden, "Trygg i Österåker" och kommunfullmäktige. Vi vill och hoppas att Du talar om för oss vilka aktiviteter Du vill vi ska ägna oss åt och vilka kampnjer Du vill vi ska driva i Vänsterpartiets namn.

Ta gärna med vänner och bekanta som sympatiserar med vår politik.V
i bjuder på kaffe och the´med tilltugg.

FOKUS — Sveriges nyhetsmagasin jämför Österåker med övriga 289 kommuner.

Vård- och Omsorgsnämndens ordförande Mikael Ottosson (kd) i Österåker är förvånad över Länsstyrelsens kritik som kan läsas här

Och Österåkers utgifter för äldreomsorg resulterade redan tidigare i en mindre smickrande 274:e plats i Fokus ranking av Sveriges 290 kommuner.

Vad är låg skattesats värd, när den styrande borgerliga majoriteten inte ens kan ta hand om våra äldre medborgare på ett värdigt sätt?

måndag, juli 02, 2007

Rädda vår orörda och unika skog | Innan det är försent

En enskild individ vare sig orkar eller kan stå emot ett gigantiskt myndighetsmaskineri, eller en stor byggherre någon längre tid...
Därför behöver vi omgående DIN hjälp med att;
Rädda Björkhagaskogen! Förhindra byggandet!(Klicka för större bild)


Klicka här för att komma till vår namninsamling!
Den underbara skogen i området "Björkhaga" står idag mer hotat än någonsin. Det är skogen som sträcker sig över och längst med Tallsättra, Gransättra, Björksättra och bort till Högsättra. Skogen sträcker sig därifrån rakt norrut, och upp till Grandalen. Sedan 2003 är all skövling i området uppskjutet då ett flertal eldsjälar gång på gång har överklagat. Men nu står plötsligt träden rödmarkerade från de ängsmarker som inleder skogen från väst, till de underbara små sjöarna mitt inne i skogen. Detta rekreationsområde kommer att gå förlorat, om vi inte agerar idag!


Taktiken för byggbolagen, är inte alltför sällan att man börjar riva, gräva och bygga INNAN man fått sitt byggtillstånd och ärendet vunnit laga kraft. Och Kommunen sedan därefter beviljar tillstånd med motiveringen att "Ja, det är väl lika bra att de får fortsätta, byggbolaget har ju ändå redan börjat bygga nu..."
En överklagan ligger inne och väggbygget i vår skog är tillfälligt stoppat. Men byggbolaget verkar inte hysa någon större respekt för lagar och regler, det ser vi i och med trädmärkningen som trots överklagan nu har utförts i hela skogen. Risken finns (att om vi inte belyser problematiken med att börja bygga trots överklagan,) att byggbolaget går in med sina maskiner och nu även börjar fälla skog.
En överklagan har alltså tillfälligt stoppat skövlandet, men byggherrarna har mycket strategiskt ställt upp några grävskopor för att visa sin styrka och sin makt. Bl.a. straxt ovanför livsmedelsaffären Söra Närköp, i början på Björkhagsvägen. Det kallas psykologisk krigsföring, och signalerna till oss drabbade är; "Ni ska sakta tvingas vänja er vid det oundvikliga...för nu står vi här beredda och väntar tills ni tröttnar på att bråka med oss" och "Ni ska se få se att tiden och maskinerna vinner över er bakåtsträvande fotfolk som gnäller...vi har pengarna och makten, ni bor bara här".


Nu måste vi en gång för alla, i demokratisk anda visa att vi inte tolererar detta herravälde! Slut er samman med oss, och visa hur mycket vi älskar denna skog! Är vi tillräckligt många, KAN de inte blunda för oss! Skänk oss din signatur här!
______________________________________________________________________
I vårt svenska samhällssystem finns det allt oftare plats för juridiska kryphål, korrumperade och penninghungriga makter och missbruk på olika höga yrkesposter. Girigheten ger fler sedlar i plånboken för dem som befinner sig överst i hierarkin, och sällan får deras handlande konsekvenser för dem själva. Men med avsaknad av ansvarskännande för våra medmänniskor och miljön omkring oss, så söndras fundamentet vi står på och som vi alla är beroende av. Kortsiktigt tänkande får således allvarliga konsekvenser, som man inte får blunda för.
Vad det gäller vår skog - som snart är ett minne blott om vi inte agerar omgående - är den bara ytterligare ett ärendenummer i en pärm för de penningstinna byggherrarna och övriga inblandade på Kommunen. Vad vi som bor nära ett unikt naturområde - som snart skall skövlas - anser om saken, är det inte någon ansvarig byggherre eller Kommunalpamp som bryr sig om då det finns pengar att "kamma hem". Det står så vackert i Kommunens skrift att vi skall värna om miljön, ha tillgång till bullerfria zoner etc. Men tyvärr är det endast formalia på ett papper, verkligheten ser annorlunda ut och är förtvivlat krass.


Att vi förlorar möjligheten att gå ut med våra hundar, familjer, vänner och inandas lite syre, att vi förlorar möjligheten till rekreation, svamp- och bärplockning, att dagisbarnen förlorar sin trollsten, sina stigar ner till sjöarna, sina klätterträd, sina kurragömmaställen och fiske- och badplatser, att vi förlorar den fantastiska doften av fuktig mossa och blöta tallbackar efter ett regn, att vi snart inte längre kan se vilda djur i sin naturliga miljö, att vi inte längre får höra göken i väster, och skolungdomarna inte längre kan lära sig orientera i skogen, att våra barn mister möjligheten till andra fritidssysselsättningar som ex. kojbygge som komplement till tv och dataspel... Ja, vad gör väl det?
Vår önskan är inte de regerandes lag. Snarare tvärtom...deras beslut får vi finna oss i, misstycker vi får vi väl flytta.

När en äng blir villatomter, är det ingen äng längre!

Men går vi samman, hjälper och stöttar varandra, ser varandra som ett resursstarkt nätverk, ja, då kan vi påverka och omvandla de mest snurriga beslut! Berätta för mormor, vänner, farbror, ynglingar, moster, grannar, sysslingar om detta vansinnestänkande och "bygga-tätort-på-tätort-utan-andningshål-emellan-husen-problematik"! Be dem skriva under denna namninsamling- och protestlista och hjälpa oss behålla vår underbara skog till oss själva samt kommande generationer.

Visst måste vi bygga, eftersom vi blir fler och fler i vår kommun, och självklart skall våra ungdomar få flytta hemifrån de också! Vi strävar inte bakåt, men vi värnar om alla invånares hälsa på lång sikt, även kommande generationer. Än finns det plats och mark nog till oss alla, vi behöver inte tränga ihop människor mer än nödvändigt. För många människor sammanfösta på en och samma plätt, föder och göder bara sjuka själar!Hugger man ner träden runt en glänta, är det ingen glänta längre, utan ett kalhygge!Man måste stadsplanera med "långsiktigt tänk", huvudet på skaft, moral och förstånd i sig. Och ett skönhetsråd måste tidigt konsulteras och styra upp det estetiska. Utrymme och grönområden är av största vikt, det har det forskats om och blivit bekräftat många gånger om. Så det har vi väl lärt oss vid det här laget? Att då man planerar och bygger tätorter, så är det enda riktiga att man lämnar en grön yta orörd MED JÄMNA MELLANRUM mellan huskropparna och de bebyggda områdena!!!

Så det vi kräver nu, är inga konstigheter. Det är bara att göra just så! Hoppa över vår gröna yta, bygg ingenting där. Lämna vår skog orörd och rikta istället in er på att bygga norr om Grandalen och våra sjöar Trastsjön och Södersjön. Bygg ytterligare ett stycke tätort och lämna därefter åter en grön yta orörd...upprepa.
Det måste finnas plats för både människor och djur, både shoppingglada "Täby-Centrum-strosare" och naturälskare med picknickkorg. Vi som bor här måste ha en valmöjlighet för att må bra! Man ska inte behöva ta bilen, åka iväg långt och bort spy ut avgaser tur och retur, för att rasta sin hund. Man kan inte skövla en flera hundra år gammal skog med en unik flora och fauna, tränga undan djuren som snart inte längre har någonstans att bo, asfaltera, tätbebygga, dra upp busslinjer i den här skogen ostraffat! För vi som bor nära skogen, behöver skogen som den är. Minskar man arean på skogen finns ingen bullerfri mitt, ingen plats att rasta en större hund på. Då blir vår skog inte mångt större en mindre park. Vi säger alltså STOPP! Inte sedan, utan nu! Innan träden är fällda och skogen förstörd!


(Du som vill hjälpa till, vänligen uppmärksamma att det brådskar med namninsamlingen!)


(Ur led är tiden; Varför rödmarkerar man skogens träd, fastän inte ärendet vunnit laga kraft, om man inte är säker på att gå segrande ur striden? Men ponera att beslutet om byggande av tätort i vår skog skulle rivas upp, då står det tusentals neonrödmålade träd i skogen och gråter! Klottersanerar man sådant? Kommer någon inspektör, något skönhetsråd, ngn ansvarig på byggföretaget att åtgärda saken? Eller kan ett byggföretag, få förstöra träden med färg ostraffat, bara för att de äger marken? Vi som bor lider när vi ser alla nedklottrade träd!)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Så här står det att läsa i Österåkers text på nätet

Allmänt om planering och byggande:
Byggande och andra förändringar av markanvändningen och den fysiska miljön berör oss alla på många olika sätt. De får konsekvenser för miljön, grannar, kommunens ekonomi, områdets gestaltning mm., under lång tid. Därför finns lagstiftning om att sådana åtgärder ska planeras, planläggas och tillståndsprövas samt regler för hur detta ska gå till. Lagen som reglerar detta är Plan- och bygglagen, PBL.

Samhället, i första hand genom kommunen, har ett övergripande ansvar för att bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet och att grundläggande krav rörande bland annat säkerhet, hälsa, hygien, kulturmiljö och handikapptillgänglighet tillgodoses i byggnader och i den byggda miljön.


All bebyggelse ska i princip prövas lämplig från allmän synpunkt innan den får komma till. Detta sker i planläggningen eller i bygglovprövningen.

Utgångspunkten för all slags planläggning i kommunen är att den ska, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god hushållning med mark- och vatten och med energi och råvaror ska främjas.

I planläggningen eller den fysiska planeringen görs en helhetsbedömning och konsekvensbeskrivning och olika intressen vägs mot varandra, både allmänna och enskilda intressen. Möjligheter ges till insyn och påverkan.

T ex innebär byggande av bostäder att kommunen måste tillhandahålla skola, barnomsorg m m, vilket får ekonomiska konsekvenser för kommunen och dess invånare. Trafikförsörjningen till bostäderna måste fungera på ett trafiksäkert sätt och vatten- och avloppsfrågor måste lösas. Områdets gestaltning påverkas bl.a. för grannar. Likaså miljön i vid bemärkelse. Utformningen av bostäderna och konsekvenser måste beskrivas långsiktigt och de berörda ges möjlighet att påverka. Detta sker i planläggningen.

Den fysiska planeringen ger underlag för olika enskilda, företag m fl, att planera sin verksamhet. Omvänt behövs som underlag för att forma den framtida fysiska miljön prognoser och planer för olika verksamheter. Det kan vara bedömningar av behovet av bostäder och befolkningsprognoser mm.

I en storstadsregion som Stockholms län är kommunerna starkt påverkade och beroende av varandra. Här behövs samordning av många planeringsfrågor bl.a. tar Landstingets Regionplane- och Trafikkontor fram regionplaner.

Planenheten
Det är kommunen som har ansvaret för att utföra planläggningen, vilket sker genom stadsarkitektkontorets planenhet. I detta arbete samverkar kommunen med myndigheter och enskilda. Länsstyrelserna har en viktig roll i att både att ta fram underlag och samordna statens intressen samt att vid överklaganden pröva kommunens beslut.Det finns två huvudsakliga planformer, översiktsplan och detaljplan. Varje kommun ska ha en kommuntäckande översiktsplan som visar hur kommunen kommer att utvecklas, långsiktigt och översiktligt. I översiktsplanen redovisas kommunens allmänna intressen och riksintressena samt miljö- och riskfaktorer.

Reglering av markanvändningen sker i detaljplaner. I detaljplanen prövas de allmänna intressena mot de enskilda intressena. Detaljplanen reglerar utformningen och ger byggrätt.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kommunens text som vi reagerade på här ovan, markerade vi med ”trädmarkeringsröd” färg i mitten av stycket. Vi skall alltså ha "möjligheter till insyn och påverkan". Vad bra! Men varför har inte alla runt om hela skogen, fått adekvat information och fått tycka till i sakfrågan? Vad är det för demokratisk process och hur mycket månar man om sina invånare? OM vi hade blivit tillfrågade, hade vi röstat ner förslaget direkt. Förslaget att tätbebygga allting ännu mer runtomkring oss, så vi ingen buller- och bilfri zon får ha, är horribelt. Så det är väl svaret. Därför har ni inte frågat oss som bor granne med skogen. Vi är så oerhört många på alla sidor skogsbrynet, och majoriteten av oss hade sagt ett absolut och rungande NEJ.
_________________________________
Senast uppdaterad 2007-07-01 - Under konstruktion


Rädda vår orörda och unika skog Innan det är försent